Yoga

+ Slide
- Slide
 • UTKATASANA (CHAIR POSE)

 • BALASANA (CHILD POSE)

 • MALASANA (SQUAT)

 • UTTHITA PARVAKONASANA (SIDE ANGLE)

 • SETU BANDHA SARVANGASANA (BRIDGE POSE)

 • TADASANA (MOUNTAIN POSE)

 • TRIKONASANA (TRIANGLE POSE)

 • URDHVA DHANURASANA (WHEEL POSE)

 • SPHINX POSE

 • WARRIOR I

 • WARRIOR II

 • ARDHA UTTANASANA (HALFWAY BEND)

 • SAVASANA (RESTING POSE)

 • ARDHA CHANDRASANA (HALF MOON)